Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Az „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltató (Portus Vitalis Bt. székhely: 7090 Tamási, Dózsa György út 105. Adószám: 28155326-2-17)

(a továbbiakban: Szolgáltató) által szervezett Bali Coworking Camp programjának igénybevételéhez, illetőleg ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki speciális, egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, illetőleg más olyan személyekkel, akikkel a Szolgáltató a szolgáltatásai értékesítése érdekében együttműködik.

1.3. Indonéziába való beutazáshoz szükséges vízum és az oda-vissza útra történő repülőjegy igénylés, vásárlás nem része szolgáltatásunknak.

1.4. A Vendég számára kötelező a mindenkori Indonéz Covid-19 szabályok, rendeletek betartása, amelyről az alábbi linken lehet tájékozódni: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?indonezia

1.5. Amennyiben Vendég nem rendelkezik a belépést követően még legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel, vízummal, vagy nem tartja be a Covid-19 szabályait, vagy a fertőzés következtében karanténkötelezettsége lesz, úgy Szolgáltatót semmilyen költség nem terheli és Vendég visszatérítésre nem tarthat igényt.

2. A szerződő felek

2.1. Szerződő fél az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató szolgáltatását megrendeli, illetőleg igénybe veszi. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybe vevő a továbbiakban: Vendég.

2.2. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -amennyiben a feltételek teljesülése folytán közöttük a szerződés létrejön- a továbbiakban: Felek.

3. A szerződés létrejötte, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli részvételi szándéka alapján a Szolgáltató a program teljes összegéről díjbekérőt küld. Az összeg beérkezését követően a Szolgáltató számlát állít ki a Vendég által megadott adatok alapján.

3.2. A szerződés a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával, a díjbekérő kiküldésével jön létre. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződési kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

3.3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés meghatározott időtartamra szól, a honlapon meghirdetett időkerettel.

3.4. Amennyiben a vendég a határozott időtartam lejárta előtt úgy dönt, hogy a szolgáltatást nem kívánja a határozott időtartam végéig igénybe venni, és a programot elhagyja, ebből származó követelése nem keletkezik.

4. Lemondási Feltételek

4.1. Amennyiben Vendég mégsem kívánja vagy bármilyen oknál fogva nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, úgy 2023.december 31-ig történő lemondás esetén a teljes díj 50%-a fizetendő vissza a vendég által megadott számlára átutalással. 2024. január 1-ét követő lemondás esetén a teljes díj felszámításra kerül, és nem visszafizethető.

5. Árak, fizetési feltételek

5.1. A Vendég a foglalását követően 3 munkanapon belül a program teljes árát köteles megfizeti banki utalással.

5.2. A Szolgáltató az árakat USD-ban határozza meg. Vendég a teljes díjat Szolgáltató ERSTE banknál vezetett, 11600006-00000000-99018034 számú bankszámlájára utalással köteles megfizetni.

5.3. Vendég jogosult a szolgáltatás díját HUF-ban is megfizetheti Szolgáltató ERSTE banknál vezetett, 11670009-07816900-70000006 számú bankszámlájára, az MNB aktuális, napi árfolyama szerint. Ebben az esetben azonban köteles a teljes díjon felül a teljes díj 5%-át is megfizetni a tranzakciós és váltási költségek fedezésére.

5.4. A Szolgáltató által megadott árak magukban foglalják a honlapon meghirdetett programokat.

5.5 A Szolgáltató jogosult az árakat előzetes értesítés nélkül megváltoztatni, mely változás a már visszaigazolt foglalásokat nem érinti.

6. Szállásfoglalás feltételei

6.1. A Vendég által megfizetett díj kizárólag a szállás díját és a helyi adókat tartalmazza, az ellátást nem.

6.2. A szoba az érkezés napján (2024. január 21.) 15 órától foglalható el, elhagyni pedig a távozás napján (2024. február 3.) legkésőbb 10 óráig szükséges.

6.3. A szobák saját fürdőszobával és wi-fi kapcsolattal rendelkeznek. Azonban a szállásról a honlapon látható képek tájékoztató jellegűek, szobatípusonként eltérhetnek. A foglalás e-mailben történő visszaigazolása során minden esetben egyeztetünk a kiválasztott szobatípussal kapcsolatban.

7. A programokon való részvétel feltételei

7.1. A programok a szállásról való felvétellel kezdődnek, majd a szállásra történő visszaérkezéssel végződnek, kivéve, ha azt a túravezető külön jelzi.

7.2. A programokra, amennyiben a távolság azt indokolja, transzfert biztosítunk, amelyet az ár tartalmaz. Az autóban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

7.3. A programokon kötelező az előírt ruházat viselése és a magatartási normák betartása.

7.4. A tábor teljes időtartama alatt fenntartjuk a jo­got a programváltozásra, a Vendégek biztonsága és egészsége érdekében. Programváltozás esetén túravezetőnk minden esetben alternatív programot javasol a helyszínen. 

7.5. Amennyiben a program alternatíva nélkül hiúsul meg a szélsőséges időjárásnak, természeti katasztrófának vagy helyi közösségi korlátozásoknak köszönhetőn, úgy Szolgáltató az elmaradt programok díjából visszatérítést adhat, amennyiben nincs mód a program új időpontban történő megtartására. Amennyiben a program Vendég betegségéből vagy balesetéből adódóan hiúsul meg, úgy Szolgáltatót kötelezettség nem terheli. Vendég kártérítési igényét ez esetben a biztosító felé nyújthatja be.

6. Személyes adatok kezelése

6.1. A Szolgáltató az általa működtetett weboldal Vendég általi használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása során az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el.

6.2. Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértéken túl saját marketing tevékenységéhez használja fel. Vendég a szolgáltatás igénybevételével ehhez hozzájárul. Szolgáltató az adatokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

7. A szerződés teljesítésének elutasítása és a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

7.1. A Szolgáltató jogosult a Vendéggel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatások nyújtását megtagadni azzal, hogy a Vendég továbbra is tartozik a megrendelt szolgáltatások ellenértéke 100%-ának megfizetésével, amennyiben a Vendég a békés együttélés szabályait megszegi, a Szolgáltatóval vagy a többi vendéggel durván, vagy kifogásolható módon viselkedik, alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, vagy olyan állapotban van, amely folytán a Szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható,

8. Amennyiben a szerződés teljesítése „Vis maior” okból marad el, a szerződés megszűnik.

9. Jelen pont rendelkezései nem alkalmazhatók arra az esetre, amikor a szolgáltatások teljesítése a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő elháríthatatlan ok miatt meghiúsul, vagy a szolgáltatások teljesítése ilyen okból kifolyólag a továbbiakban nem lehetséges, nem elvárható. Ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve megszűnik.

10. A Vendég jogai

10.1. A Vendég jogosult a szerződés értelmében megrendelt programon való részvételre.

11. A Szolgáltató kötelezettségei

11.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján a megrendelt szolgáltatások biztosítására, szerződéses kötelezettségeinek az érvényes előírásoknak és standardoknak megfelelően történő teljesítésére.

12. Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat a Vendég minden esetben saját felelősségére veszi igénybe.

13. Vis maior

13.1. Azon ok vagy körülmény (például: háború, árvíz, tűz, időjárás viszontagságai, sztrájk, áramkimaradás, pandémia stb.) amely felett nem bír ellenőrzéssel sem a Szolgáltató, sem a Vendég, sem pedig a szerződő fél -vis maior- bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény el nem hárul.

13.2.

14. Záró rendelkezések

14.1. A jelen ÁSZF és a felek közti szerződés által nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szolgáltató és Vendég jogviszonyára egyebekben a magyar jogszabályok irányadóak.

14.2. A szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely jogvita lefolytatására a Budai Központi Bíróság az illetékes.

14.3. A szolgáltatási szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és a vendég magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et